تست MBTI

هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مشخص کنید که کدام یک از عبارات شما را خوب توصیف می کند رو همان عبارت را انتخاب کنید .