طراحی ما شاخ و برگهای غیرقابل نفوذ از درختان من ، اما چند درخشش ولگرد در پناهگاه داخلی دزدی می کنند ، من خودم را در میان چمن های بلند با جریان فریبنده می اندازم. و همانطور که نزدیک زمین دراز می کشم ، هزار گیاه ناشناخته توسط من مورد توجه قرار می گیرند: وقتی می شنوم بهشت و زمین به نظر می رسد در روح من ساکن است و قدرت آن را جذب می کند ، مانند شکل یک معشوقه محبوب ، من اغلب با اشتیاق فکر می کنم ، اوه ، آیا من می توانم این برداشت ها را توصیف کنم ، می توانم بر روی کاغذ همه آنچه زندگی می کند تحت تأثیر قرار دهد.